21 maart 2024

PILOT WERKURENBELEID – MEER KEUZE VOOR TUINDERS

De meerwaarde van een volkstuinpark

Amsterdam kent op dit moment ongeveer 40 volkstuinparken. Volkstuinpark de Bretten is er slechts een van, maar we zijn wel een bijzonder volkstuinpark met een eigen, uniek karakter. De waarde van onze groene oase is voor alle tuinders enorm en reikt verder dan alleen maar ‘groen’. De Bretten levert een grote bijdrage aan het welzijn van onze tuinders, zowel jong als oud, de bewegingsruimte van onze kinderen, het tegengaan van eenzaamheid en ook vormen we met elkaar een inclusieve minisamenleving, waar er voor iedereen een plekje is en waar het heel goed toeven is.

Vele handen maken licht werk

Wie tuiniert op de Bretten, is tevens lid van een actieve vereniging, waarvan de leden het algemene groen (CATO) en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes onderhouden. We doen bijna alles zelf, zodat de kosten laag gehouden kunnen worden. Een aantal tuinders zet zich in zodat er allerlei activiteiten en feestelijkheden kunnen worden georganiseerd door tuinders, omdat de Bretten voor velen ook een belangrijke ontmoetingsplaats is. Ook houdt een aantal tuinders zich al bezig met de taxatie van de tuinen, de composthoop, de bouwcommissie, de kascommissie, de tuin-controlecommissie, de commissie lekkage en electra-onderhoud en de winkel, allemaal als onderdeel van de verplichte werkuren. Er wordt dus veel inzet van de leden verwacht en die reikt verder dan de eigen tuin.

Afwisseling maakt werkuren veel leuker

Op dit moment worden de meeste werkuren ingezet t.b.v. CATO (Commissie Algemeen Tuin

Onderhoud). Bij de Bretten draait iedere tuinder in principe 7 zaterdagen CATO dienst van 09.00-12.00 (totaal 21 uur). Sommige tuinders vinden dat heerlijk, maar er zijn ook tuinders die soms wel eens een andere bijdrage willen leveren dan CATO uren. Om ervoor te zorgen dat alle leden plezier beleven aan de werkuren, willen we kijken of het mogelijk is om werkuren ook op andere gebieden in te zetten. Het voordeel hiervan is dat je ook andere mensen leert kennen, je zet andere talenten in, je leert nieuwe dingen, je wordt een all-rounder en dat is allemaal heel erg fijn voor de vereniging. Want hiermee wordt het community gevoel nog meer versterkt. Daarnaast is er meer dan genoeg te doen op en rond de tuin.

Daarom stelt het Bestuur van de Bretten voor een pilot te starten met de mogelijkheid voor tuinders om een deel van de verplichte werkuren in te zetten voor andere activiteiten dan CATO. De gedachte hierbij is 4 zaterdagen CATO uren draaien en de mogelijkheid om de 3 andere zaterdagen ingezet te worden bij 1 activiteit naar keuze als hier ruimte voor is.


Uit welke activiteiten kun je kiezen en wat doet elke groep?

  1. De composthoopcommissie

Denk hierbj aan het helpen van tuinders met het omkieperen van kruiwagens tuinafval, advise geven wat op de composthoop kan, verspreiden van gebracht tuinafval op de juiste manier,opschonen van compostaarde wat betreft oneffenheden etc.

Op dit moment is er al een composthoop groep die kan worden uitgebreid met een aantal leden (ongeveer 5). Mocht er veel belangstelling voor zijn, dan kan overwogen worden om de composthoop ook op een doordeweekse avond te openen.

Reguliere tijden zaterdag: van 10.00 tot 13.00 uur.

  1. De tuinschoonheidscommissie

Denk hierbij aan 2x per seizoen een check bij individuele tuinen op schone paden, hoogte van de heg, en geen overhangende takken op het pad zodat hulpverleners alle huisjes kunnen bereiken met de auto. Verder ook controle van de groenstroken. Worden deze goed bijgehouden.

Tijden: zelf te bepalen in overleg met het Bestuur. 

  1. De tuintaxatiecommissie

Denk hierbij aan het taxeren van tuinen die te koop worden aangeboden gedurende het seizoen. We zoeken hier nog 2 tuinders voor zodat er een groep van 4 tuinders ontstaat. Tijden: naar gelang timing verkoop huisjes. 

  1. Commissie lekkages en electra-onderhoud

Denk hierbij aan waterlekkages bij de algemene gebouwen en aan de hoofdleidingen en het electra-onderhoud van het park. Samenstelling van deze commissie gaat in overleg met Vanir omdat er specifieke kennis voor nodig is. 

  1. De winkelcommissie

Denk hierbij aan in de winkel staan op de zaterdagen voor verkoop van gasflessen, aarde en overige tuinbenodigheden.

Tijden: van 10:00-13:00 uur.

  1. De clubhuiscommissie

Deze commissie omvat drie subactiviteiten waaruit gekozen kan worden, namelijk bardienst, of de snackbar, of schoonmaak van het clubhuis.


Bardienst: Denk hierbij aan het openen, sluiten en bevoorraden van de bar, kassabeheer op de avond en natuurlijk het werken achter de bar.

Tijden: conform het evenementenrooster in shifts van 3 uur op voornamelijk de vrijdag- en zaterdagavonden. Incidenteel op zondag.


Snackbar: Denk hierbij aan de ondersteuning van Cor Kroket met het opnemen en afrekenen van bestellingen en het inpakken dan wel serveren van de haute friture.

Tijden: op de zondagmiddagen van 16:00-19:00 uur.


Schoonmaak: Denk hierbij aan het schoonmaken van het clubhuis na events.

Tijden: In te delen naar eigen inzicht op maandag of dinsdag.

 

  1. De klussencommissie

Deze commissie vloeit voort uit het Meerjarenplan Onderhoud (MJOP). Denk hierbij aan het verven van een en ander, allerhande timmerklussen, aanleggen van beschoeiing, opknappen van fietsenkokken,

onderhoud parkeerplaats, reparaties aan kozijnen en ander hout, baggeren etc.

Tijden: zelf te bepalen in overleg met het bestuur.

 

  1. Aspirantledencommissie

Op een zestal zaterdagen zijn de inschrijfmomenten gepland voor aspirantleden: op 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september. Het bestuur kan hierbij nog wat extra ondersteuning gebruiken. Taken: welkom heten van aspirantleden in onze bestuurskamer, inschrijving verzorgen en hen over ons tuinpark informeren. Zie ook de vacature die hierover apart geplaatst wordt of al geplaatst is.


Omdat er per activiteit slechts een bepaald aantal werkuren nodig is, werken we met een inschrijflijst. Indien er interesse is om een deel van de werkuren aan 1 van bovenstaande werkzaamheden te besteden, geef dit dan aan bij het bestuur voor 15 april a.s. Dan nemen we daarna contact op om aan te geven of de wens gehonoreerd kan worden.

Aanvoerder per activiteit

Iedere activiteit vraagt namelijk om één of meerdere aanvoerders. De aanvoerder brengt in kaart wat er moet gebeuren en hoeveel werkuren hij/zij nodig heeft om de klus te klaren. Niet iedere activiteit vraagt namelijk evenveel werkuren (voor het schilderen van het kantinegebouw ben je meer uren kwijt dan voor het draaien van een bardienst).

De aanvoerder is verantwoordelijk voor het maken van een rooster met het aantal tuinders van dat jaar en is tevens contactpersoon richting een van de leden van het bestuur. De aanvoerder is ook verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de activiteiten van het lopende jaar. Vanzelfsprekend hoeft de aanvoerder hiernaast geen andere werkuren te draaien (de aanvoerder mag dus 100% van zijn werkuren inzetten voor deze klus.

Aspirant leden maken ook werkuren

Nu we tuinders de gelegenheid bieden om hun werkuren op een andere manier in te zetten, zijn er minder uren voor de CATO beschikbaar, maar het werk moet wel gedaan worden. Om dat gat te kunnen dichten, is er een plan ontwikkeld om aspirant leden ook CATO werkzaamheden te laten verrichten. Op dit moment staan er ruim 400 mensen op de wachtlijst voor een tuin bij de Bretten. Mogelijk hebben deze mensen zich ook bij andere tuincomplexen ingeschreven en de vraag is dan ook of zij echt heel specifiek voor de Bretten hebben gekozen of zich gewoon lukraak hebben ingeschreven omdat ze gewoon een tuinhuisje willen. We kunnen ons heel goed voorstellen dat iedereen een tuin wil, maar de vraag is soms wel of mensen zich niet verkijken op het vele werk dat een volkstuin met zich meebrengt? En of mensen zich wel realiseren dat er ook een grote inzet t.b.v. het verenigingsleven wordt verwacht? Een volkstuinpark is immers een echte vrijwilligersorganisatie en kan alleen maar op de huidige wijze bestaan wanneer de leden bereid zijn om net een extra stapje te zetten voor de vereniging. Het tuinleven houdt niet op bij de eigen tuin. We willen dan ook het liefste nieuwe leden die heel bewust voor de Bretten kiezen en die ook open staan voor een bijdrage aan het verenigingsleven.

Daarom hebben we het volgende voorstel: om aspirant leden alvast kennis te laten maken met het unieke karakter van de Bretten en haar leden en het CATO werk, is het plan om 2x per jaar een grote aspirantendag te organiseren. Tijdens de aspirantendag, laten we de aspirant leden werkzaamheden verrichten die overeenkomen met de CATO werkzaamheden. Denk aan bladeren ruimen, schoffelen, takken rapen, de speeltuin opruimen etc. Tijdens al deze activiteiten werken aspiranten en tuinders samen zodat kennis uitgewisseld kan worden in een gezellige setting. Door aanwezig te zijn bij de aspirantendagen, krijgen de aspiranten feeling met de Bretten. De Bretten plukt ook vruchten van de organisatie van de aspirant dagen. Immers, er worden voorafgaand aan het toetreden tot de vereniging als tuinder door de aspirant leden al werkzaamheden verricht.

Een klein tandje extra

Anno 2024 zijn de tijden wel veranderd. Vroeger waren er veel meer tuinders die meer uren maakten dan de verplichte 21 uur. Zij hebben de basis gelegd voor de Bretten en we zijn deze tuinders ook heel dankbaar, zonder hen zou de Bretten niet zijn wat het vandaag is. Maar inmiddels leven we in een andere realiteit. Onze tuinders hebben het druk en hebben naast de Bretten ook andere prioriteiten. We kunnen niet meer verwachten van onze tuinders dat ze ieder vrij uurtje aan de Bretten besteden.

Toch bljven wij hopen dat onze tuinders naast de 21 werkuren per seizoen ook nog een tandje extra op kunnen brengen voor ons mooie Brettenpark. Als iedereen 3 uurtjes extra vrijwilligerswerk doet, kunnen we heel veel bereiken met elkaar.

Deze oproep geldt voor alle tuinders die CATO uren draaien, maar ook voor de mensen met een groenstrook . Ook voor senioren die in principe vrijgesteld zijn van werkuren maar die vaak best nog actief mee zouden kunnen draaien.

Het zou dus ontzettend fijn zijn als elke tuinder een paar uurtjes extra meedraait in welke vorm dan ook. Is dat geen probleem, geef dat dan ook graag door aan ons (het bestuur).


Samenvatting

Kort samengevat informeren wij alle leden van de vereniging vandaag alvast over de start van een pilot waarbij we het volgende gaan testen in tuinseizoen 2024:

  • Het mogelijk maken een deel van de verplichte werkuren in te zetten voor andere activiteiten. U maakt uw wens kenbaar door ons een mail terug te sturen (voor 15 april graag)

  • De organisatie van twee aspirantendagen om de aspiranten ook CATO werkzaamheden te laten verrichten.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 mei aanstaande zal dit voorstel verder toegelicht worden.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur