Kort verslag Algemene ledenvergadering 2022 Tuinpark de Bretten

Afgelopen 05 november was er dan eindelijk weer een gewone algemene vergadering in de kantine. Iedereen was blij om na twee jaar corona weer bij elkaar te zijn. De opkomst was fantastisch, al missen er nog steeds veel tuinen.
Het is goed om te zien dat veel mensen de moeite nemen om de vergadering te bezoeken.
De officiële notulen volgen nog, maar hieronder een kort verslag.

Na een mooie openingsspeech van voorzitter Bart kon de vergadering van start gaan.
Janine bood aan om de microfoon te beheren en dat deed ze met volle overgave.

Bijzonder was de sprankelende presentatie over natuurlijk tuinieren van Josine. Helaas begaf de lamp van de videobeamer het op dat moment, zodat we de dia’s moesten missen. De presentatie vindt u in deze nieuwsbrief.

Dan het meer officiële gedeelte, voornamelijk over de financiën.
Eerst lang gesproken over de begroting 2023 en het MJOP.
Een aantal tuinders hebben aangeboden om te helpen met het nauwkeuriger in kaart brengen van alle dingen die we de komende jaren moeten en willen gaan doen. Als we die kosten op een rijtje hebben, kunnen we als vereniging keuzes gaan maken. We kunnen het geld maar een keer uitgeven.
Daarna deed de kascommissie verslag van haar bevindingen over het jaarwerk 2021. Na een pittige discussie is het jaarverslag goedgekeurd. De vergadering verleende door middel van handopsteking decharge.
Hierna volgde de benoeming van nieuwe commissieleden.
Hartverwarmend dat weer nieuwe mensen zich willen inzetten.

Monique Harthoorn is nu verkozen bondsvertegenwoordiger voor de tuinders bij de bondsvergaderingen. We zijn daar erg blij mee.

Jose van Wijnen is verkozen tot secretaris, ze gaat weer drie jaar door.

Werkgroep natuurlijk tuinieren: Naast Josine (tuin 33), heeft op de vergadering ook Anne (tuin 64) zitting genomen in de werkgroep natuurlijk tuinieren

Kantine commissie:
Cor tuin 16, Yvonne tuin 16, Wendy tuin 09
Activiteiten commissie:
Henk tuin 35, Atty tuin 17, Steffy tuin 107

Wijziging huishoudelijk regelement;
Om de verhuur van de kantine in overeenstemming te brengen met het bondsregelement is besloten artikel 8 § 6.8 te schrappen.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde algemene ledenvergadering van onze vereniging. We hopen dat u volgend seizoen weer geniet van uw tuin en we roepen iedereen op zich in te zetten voor de vereniging en ook de activiteiten en open veldgesprekken te bezoeken.
We danken iedereen voor hun inzet en bijdrage.